Kategorie

Dane Firmowe

GRUPA NOVITECH

ul. Goleniowska 109
70-834 Szczecin
NIP 6721839799
biuro@grupanovitech.pl
tel: 605 885 661


mBank 38 1140 2004 0000 3402 7062 4051
 

Regulamin


 
Regulamin sklepu internetowego www.grupanovitech.pl
Postanowienia ogólne
§ 1
Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedający – GRUPA NOVITECH ul. Goleniowska 109/8, 70-834 Szczecin NIP 672-813-97-99, REGON: 320280598, adres mailowy: biuro@grupanovitech.pl
2. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem,
3. Strona Internetowa – strona www.grupanovitech.pl
4. Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej,
5. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej
6. Rejestracja Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie wpłynęło i zostało zarejestrowane
7. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę , koszty wysyłki, dodatkowe koszty zamówienia
8. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez Sprzedającego informacji o Towarze na stronie internetowej
9. Zamówienie – oferta kupna Towaru złożona przez Kupującego po cenie wskazanej na Stronie Internetowej
§ 2
Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na podstawie złożonego Zamówienia i jest Kupującemu doręczany w formie elektronicznej wraz z Rejestracją Zamówienia. Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie opcji „Akceptuję warunki Regulaminu” przed złożeniem Zamówienia.
Zamówienie
§ 3
1. Zamówienie składa się za pośrednictwem Strony Internetowej.
2. Wszystkie ceny zawierają wszelkie podatki, cła oraz inne dodatkowe opłaty. Koszty dostawy są naliczane wg taryf podanych w dokumencie Koszt dostawy.
§ 4
Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli:
1. Osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej oraz
2. Złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego zgodnie z informacją zawartą w Rejestracji Zamówienia oraz
3. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty dokonał Rejestracji Zamówienia, potwierdzając tym samym jego otrzymanie.
 
Zawarcie umowy
§ 5
1. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma od Sprzedającego w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.
3. Kupujący może cofnąć zamówienie do chwili zawarcia umowy. Oświadczenie o cofnięciu zamówienia składa się Sprzedającemu na adres mailowy, z którego wysłał informację Rejestracja Zamówienia, bądź telefonicznie pod numerem 606 252 822.
 
Płatność
§ 6
1. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
- płatność przy odbiorze
- przelew bankowy
2. Sprzedający może ograniczyć prawo wyboru Kupującego do formy płatności, jeżeli Kupujący nie wywiązał się ze zobowiązania wobec Sprzedającego w ramach innych transakcji.
3. Przy wysyłce towaru za granicę jedyną możliwą formą płatności jest przedpłata.
§ 7
1. Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków na rzecz Sprzedającego.
2. W sytuacji, kiedy Kupujący wybiera przedpłatę, termin płatności wynosi 3 dni od dnia zawarcia umowy.
Realizacja zamówienia
§ 8
Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju, a także za granicą, za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Sprzedającego.
§ 9
1. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
2. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia, chyba że strony określą inny termin realizacji Zamówienia.
3. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym.
4. W przypadku, gdy Kupującym jest konsumentem, wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia, a także jego cenę.
 
§ 10
Zamówienie może być realizowane częściami, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę.
§ 11
Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan Towaru przy jego odbiorze od przewoźnika pod kątem ustalenia, czy nie jest on uszkodzony.
 
Koszty
§ 12
Koszty przesyłki Towaru i inne zaakceptowane w formularzu zamówienia ponosi Kupujący.
§ 13
Koszty przesyłki Towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za Towar.
 
§ 14
W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedającego związanego z niemożliwością jej doręczenia na adres wskazany przez Kupującego z przyczyn koszt powtórnego nadania zamówionego towaru wynosi 25 zł za każdą paczkę. Kwota ta wynika z kosztów ponoszonych przez Sprzedającego, na które składają się koszt przesyłki powrotnej oraz koszt kolejnego nadania.
 
Odstąpienie od umowy
§ 15
Sprzedający może odstąpić od umowy zawartej z Kupującym jeżeli Kupujący uchybi terminowi płatności, o którym mowa w § 7 ust. 2; odstąpienie może nastąpić w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy.
 
§ 16
1. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 10 dni, licząc od daty dostarczenia towaru do Kupującego.
2. Aby odstąpić od umowy Kupujący powinien mailowo, telefonicznie lub pisemnie (na adres firmy) przekazać do sklepu decyzję o odstąpieniu od umowy oraz wysłać towar do Sprzedającego na adres: GRUPA NOVITECH UL. GOLENIOWSKA 109/8 70-419 SZCZECIN. Kupujący wysyła towar na swój koszt.
3. Sklep zwróci należną Kupującemu kwotę pomniejszoną o koszty wysyłki towaru do kupującego - niezwłocznie, na wskazane konto lub wskazany adres tj. nie później niż w terminie 14 dni/ 
§ 17
W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedający może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego.
Reklamacje
§ 18
1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
2. Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia niezgodności towaru z umową.
3. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w pkt 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
4. Wadliwy towar uprzejmie prosimy odsyłać na adres:
GRUPA NOVITECH
UL. GOLENIOWSKA 109/9
70-419 SZCZECIN
Pod ten sam adres należy zgłaszać niezgodność towaru z umową. Zgłoszeń można dokonywać również na adres e-mailowy Sprzedającego: biuro@grupanovitech.pl.
Dane osobowe
§ 19
1. Szanujemy prywatność Kupującego w sklepie www.grupanovitech.pl. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
1) Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia GRUPA NOVITECH ul. Goleniowska 109/8, 70-834 Szczecin NIP 672-813-97-99, REGON: 320280598, adres mailowy: biuro@grupanovitech.pl;
2) Ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
3) Ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, przy czym usunięcie danych przez Administratora oznacza, że Zamówienia danego Klienta nie mogą być realizowane;
4) Udostępnienie danych jest dobrowolne,
5) Do podanych informacji dostęp mają pracownicy Sprzedającego lub firmy zaangażowane bezpośrednio w obsługę sklepu i realizację zamówienia, jak również w obsługę transakcji zakupu (np. firma kurierska, której przekazywane są dane niezbędne do doręczenia przesyłki, firmie autoryzującej transakcje płatnicze).
W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione organom państwowym. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy konieczna jest ochrona Operatora przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami.
6) Z usługi e-mail Newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie samemu w ustawieniach konta lub wysyłając maila do: biuro@grupanovitech.pl z informacją o rezygnacji.
7) Sprzedający może wykorzystywać cookies – małe pliki zapisywane przez przeglądarkę w celu umożliwienia lub uproszczenia korzystania z mechanizmów sklepu,
8) Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
9. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych w celu realizacji Zamówienia.
Postanowienia końcowe
§ 20
Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.
§ 21
Formularz Zamówienia i Potwierdzenie Rejestracji Zamówienia są przechowywane w formie elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.
§ 22
Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na Stronach Internetowych są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie lub ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów są własnością ich producentów. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapisem zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz - w odniesieniu do konsumentów - aktów prawnych regulujących ich prawo i obowiązki, w szczególności ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
§ 23
1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów, w tym w szczególności § 6 ust. 3, § 7 ust. 1, § 8, § 9 ust. 1, § 15 pkt 1, § 16 ust. 4, nie dotyczą konsumentów.